ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. O φαρμακοποιός Δημήτριος Χριστοφίδης  του Χρήστου, που διατηρεί ατομική επιχείρηση φαρμακείου στην Παραλία Ραχών Δήμου Στυλίδας Φθιώτιδας (εφεξής «Διοργανωτής») διοργανώνει σειρά από διαγωνισμούς/κληρώσεις (εφεξής οι «Ενέργειες») στα οποία οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που θα προκηρύσσονται πριν από κάθε διαγωνισμό/κλήρωση, καλούνται να συμμετάσχουν:

  • είτε μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας ηλεκτρονικά
  • ή/και με ανταπόκριση στις σελίδες ή/και στις δημοσιεύσεις της Διοργανώτριας Εταιρίας στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google+ κλπ).Η ανταπόκριση αφορά είτε σε δήλωση αρέσκειας (Like/Μου αρέσει) ή/και σχολιασμό(Comment/Σχολίασε) ή/ και  κοινοποίηση (Share/Κοινοποίησε) ή/και εγγραφή (subscribe/γίνε συνδρομητής)
  • ή/και με αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.pharmac.gr/

Για την επιβεβαίωση της συμμετοχής στην κλήρωση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν σχετικό σύνδεσμο που θα τους αποστέλλεται στη διεύθυνση email που θα δηλώνουν.

2. Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής, ο τρόπος συμμετοχής, ο αριθμός των νικητών και τα δώρα κάθε διαγωνισμού/κλήρωσης θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.pharmac.gr ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/www.pharmac.gr/ ) του Διοργανωτή και πάντα σε χρόνο προγενέστερο του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης.

3. Έγκυρες συμμετοχές σε κάθε διαγωνισμό/κλήρωση θα θεωρούνται όσες έχουν ολοκληρώσει πλήρως, αληθώς και ορθά όλα τα πεδία και τα βήματα συμμετοχής που θα ορίζονται ως υποχρεωτικά με τη σχετική ανακοίνωση για τον εκάστοτε διαγωνισμό/κλήρωση στην ιστοσελίδα  www.pharmac.gr  ή/και στη σελίδα του Facebook ( https://www.facebook.com/www.pharmac.gr/ ) ) του Διοργανωτή και πάντα σε χρόνο προγενέστερο του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης, και κατά τους υπόλοιπους όρους του παρόντος, για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης.

4. Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μια φορά στην κάθε κλήρωση, ολοκληρώνοντας όλα τα βήματα συμμετοχής ή/και δηλώνοντας αληθώς τα στοιχεία που του ζητούνται. Εξαιρούνται οι διαγωνισμοί/κληρώσεις που απαιτείται αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα, όπου μπορεί κάποιος να πάρει μέρος με περισσότερες από μία συμμετοχές, ανάλογα με τις αγορές που θα έχει πραγματοποιήσει και ανάλογα με τους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης.

5. Από τις Ενέργειες εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση του Διοργανωτή, στην εταιρεία «Generation Y- International Interactive Agency - ΣΠΑΝΙΔΗΣ-ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ O.Ε.», καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και γ’ βαθμού.

6. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν μεταβιβάζονται και δεν επιδέχονται αλλαγές σε σχέδιο ή/και είδος.

7. Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή/νικητών του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, στις εγκαταστάσεις του Διοργανωτή στην Παραλία Ραχών Φθιώτιδας, ΤΚ 353 00, και θα περιλαμβάνει όλες τις έγκυρες συμμετοχές του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης, όπως αυτές περιγράφονται στους όρους του παρόντος. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διεξάγεται την επόμενη εργάσιμη από τη λήξη του κάθε διαγωνισμού και ώρα 11:00-12:00 πρωινή.

8. Όλοι οι συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική κλήρωση μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία διενέργειάς της κατά την προκαθορισμένη κατά τα άνω ημέρα και ώρα της εκάστοτε κλήρωσης και όπως αυτή θα προκύπτει από τη λήξη του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης στη σχετική ανακοίνωση για τον εκάστοτε διαγωνισμό/κλήρωση στην ιστοσελίδα www.pharmac.gr ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/www.pharmac.gr/) του Διοργανωτή.

9. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών κάθε κλήρωσης θα πραγματοποιείται έως και 2 εργάσιμες ημέρες μετά την εκάστοτε κλήρωση στην ιστοσελίδα www.pharmac.gr ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/www.pharmac.gr/) του Διοργανωτή.

10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα www.pharmac.gr ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/www.pharmac.gr/), να μεταβάλλει τους όρους των διαγωνισμών/κληρώσεων, να συντομεύει ή παρατείνει τη διάρκειά τους ή ακόμη και να τους ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

11. Για την αποδοχή των δώρων, οι νικητές υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με το Διοργανωτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pharmac.gr ή με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/www.pharmac.gr/) του Διοργανωτή εντός διαστήματος 20 ημερών από την ανακοίνωσή τους, όπως αυτή περιγράφεται στους όρους του παρόντος, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμά τους σε αυτά.

12. Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία, τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του, ακόμα και αν έχει ανακηρυχθεί νικητής, ενώ ο συμμετέχων θα ευθύνεται απέναντι στο Διοργανωτή για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από την ανωτέρω συμπεριφορά του. Στην περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ανηλίκων κατόπιν ψευδούς δήλωσης, ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την εν λόγω συμμετοχή.

13. Στην περίπτωση όπου για κάποια κλήρωση ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι στην ιστοσελίδα www.pharmac.gr ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/www.pharmac.gr/) του Διοργανωτή, αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.

14. O Διοργανωτής θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα συμπληρώνουν οι ίδιοι στο δελτίο συμμετοχής κατά την υποβολή της συμμετοχής τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)).

15. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς της διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού/ κλήρωσης , της δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων.

16. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Διοργανωτή και η εταιρεία «Generation Y- International Interactive Agency - ΣΠΑΝΙΔΗΣ-ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ O.Ε.», η οποία υποστηρίζει τεχνικά και οργανωτικά τον διοργανωτή στην επεξεργασία των δεδομένων για το σκοπό του εκάστοτε διαγωνισμού/ κλήρωσης και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

 17. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν και σε άλλους συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους ως άνω σκοπούς και ιδίως για την αποστολή των δώρων στους νικητές.

18. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@pharmac.gr .Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής o διοργανωτής δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των συμμετεχόντων δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση.

19.  Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς

20.  Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και ιδίως των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων που τους αφορούν, οι συμμετέχοντες και οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν με το Διοργανωτή στο τηλέφωνο 2238031800 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pharmac.gr.

21. Οι νικητές θα είναι τρεις (3) και τα δώρα είναι:

- Intermed Luxurious Suncare Antioxidant Sunscreen Invisible Spray with Vitamin C SPF 30 200ml

- Intermed Luxurious Suncare Antioxidant Sunscreen Invisible Spray with Vitamin C SPF 50 200ml

- Intermed Luxurious BabyDerm Invisible Sunscreen Spray for Kids with Vitamin C SPF 50+ 200ml

22. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των ανωτέρω όρων και των εν γένει όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.